استان:  آذربایجان شرقی
شهرستان:  19
شهرک صنعتی:  39
ناحیه صنعتی:  16
شرکت:  2948
محصول:  3950
استان:  آذربایجان غربی
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  30
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  2910
محصول:  1897
استان:  اردبیل
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  813
محصول:  1256
استان:  اصفهان
شهرستان:  21
شهرک صنعتی:  53
ناحیه صنعتی:  8
شرکت:  6331
محصول:  14923
استان:  البرز
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  2
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  3597
محصول:  6270
استان:  ایلام
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  383
محصول:  162
استان:  بوشهر
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  7
شرکت:  935
محصول:  1144
استان:  تهران
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  11178
محصول:  33603
استان:  چهارمحال و بختیاری
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  842
محصول:  953
استان:  خراسان جنوبی
شهرستان:  11
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  10
شرکت:  424
محصول:  247
استان:  خراسان رضوی
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  23
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  7858
محصول:  15053
استان:  خراسان شمالی
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  296
محصول:  390
استان:  خوزستان
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  2470
محصول:  3862
استان:  زنجان
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  11
ناحیه صنعتی:  2
شرکت:  1306
محصول:  1487
استان:  سمنان
شهرستان:  6
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1406
محصول:  1729
استان:  سیستان و بلوچستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  13
شرکت:  1738
محصول:  2552
استان:  فارس
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2856
محصول:  3432
استان:  قزوین
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  809
محصول:  1100
استان:  قم
شهرستان:  1
شهرک صنعتی:  3
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  2988
محصول:  3167
استان:  کردستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  586
محصول:  240
استان:  کرمان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  18
ناحیه صنعتی:  15
شرکت:  2126
محصول:  3016
استان:  کرمانشاه
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  1111
محصول:  1307
استان:  کهگیلویه و بوير احمد
شهرستان:  5
شهرک صنعتی:  6
ناحیه صنعتی:  3
شرکت:  559
محصول:  467
استان:  گلستان
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1000
محصول:  1653
استان:  گیلان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  1147
محصول:  560
استان:  لرستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  822
محصول:  751
استان:  مازندران
شهرستان:  15
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2218
محصول:  2571
استان:  مرکزی
شهرستان:  12
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2148
محصول:  3708
استان:  هرمزگان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  672
محصول:  717
استان:  همدان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  12
شرکت:  1391
محصول:  1534
استان:  یزد
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  3075
محصول:  5025