استان:  آذربایجان شرقی
شهرستان:  19
شهرک صنعتی:  38
ناحیه صنعتی:  16
شرکت:  2844
محصول:  3749
استان:  آذربایجان غربی
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  30
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  2809
محصول:  1797
استان:  اردبیل
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  782
محصول:  1172
استان:  اصفهان
شهرستان:  21
شهرک صنعتی:  53
ناحیه صنعتی:  8
شرکت:  6253
محصول:  14791
استان:  البرز
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  2
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  3579
محصول:  6154
استان:  ایلام
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  377
محصول:  152
استان:  بوشهر
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  7
شرکت:  905
محصول:  1100
استان:  تهران
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  11023
محصول:  32830
استان:  چهارمحال و بختیاری
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  828
محصول:  928
استان:  خراسان جنوبی
شهرستان:  11
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  10
شرکت:  416
محصول:  241
استان:  خراسان رضوی
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  7848
محصول:  14923
استان:  خراسان شمالی
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  277
محصول:  359
استان:  خوزستان
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  2385
محصول:  3725
استان:  زنجان
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  11
ناحیه صنعتی:  2
شرکت:  1268
محصول:  1421
استان:  سمنان
شهرستان:  6
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1384
محصول:  1703
استان:  سیستان و بلوچستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  13
شرکت:  1690
محصول:  2470
استان:  فارس
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2768
محصول:  3315
استان:  قزوین
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  787
محصول:  1050
استان:  قم
شهرستان:  1
شهرک صنعتی:  3
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  2986
محصول:  3165
استان:  کردستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  559
محصول:  217
استان:  کرمان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  18
ناحیه صنعتی:  15
شرکت:  2075
محصول:  2913
استان:  کرمانشاه
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  1100
محصول:  1296
استان:  کهگیلویه و بوير احمد
شهرستان:  5
شهرک صنعتی:  6
ناحیه صنعتی:  3
شرکت:  521
محصول:  420
استان:  گلستان
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  968
محصول:  1604
استان:  گیلان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  1123
محصول:  527
استان:  لرستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  746
محصول:  489
استان:  مازندران
شهرستان:  15
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2144
محصول:  2426
استان:  مرکزی
شهرستان:  12
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2119
محصول:  3642
استان:  هرمزگان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  645
محصول:  666
استان:  همدان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  12
شرکت:  1315
محصول:  1431
استان:  یزد
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  2960
محصول:  4740